( άτακτα τοποθετημένα  και  ωοτόκες  εργάτριεςοι γενητρες τους).  Και  η λύση  είναι  καταστροφή  τους  ή συνένωσή του  με  ένα  αδύνατο μελίσσι, μη κηφηνογόνο.