Οι προτάσεις αυτής της Οργάνωσης βασίζονται σε θεσμοθετημένο ρόλο της στα μελισσοκομικά ζητήματα (σύμφωνα με τη πληροφόρηση της Μελισσοκομικης Επιθεώρησης σελίδες 373-374)να παραθέτουν προτάσεις που αναφέρονται χωρίς να προκύπτουν στοιχεία θετικά ή αρνητικά της παραδοχής τους.
Και αυτές οι προτάσεις που είναι και ουσιώδεις ,αναφέρονται από την ιστοσελίδα μας  σε επισημάνσεις απευθυνόμενες στον τότε αρμόδιο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (κ.Μ. Καχρημάνη),  είναι οι επόμενες.
Α.Προτάσεις διαμόρφωσης μελισσοκομικής νομοθεσίας :
Ι.Να προβλέπονται απαιτήσεις της στρατιωτικής υπηρεσίας ,για μέλι προερχόμενο από μελιτώματα συνδυασμού ή όχι ανθέων, να είναι χρήσιμα για 2 χρόνια και να διευκολύνεται το ελεύθερο εμπόριο στην κάλυψη των ειδικών αναγκών των ενόπλων δυνάμεων.
ΙΙ. Τροποποίηση της παραγράφου 2.1 προμηθευομένων κατηγοριών . Και έχει συλλεχθεί σε χώρες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (που πρέπει να τονιστεί ότι είμαστε σε Ιούνιο του 2017 και λειτουργεί  η αρνητική παρέκκλιση εισαγόμενων κινέζικων μελιών  της  ελεύθερης διακίνηση προϊόντων,που   υπερκέρασε και καθήλωσε  την ευρωπαϊκή (όχι μόνο την ελληνική μελισσοκομία):  ασυμβίβαστη εξέλιξη για ευνόητες και θεμελιωτικές ελληνικές απόψεις ,που αγνοήθηκαν,με  παραμερισμό της  ασφάλειας   των  εισαγωγών μελιού, όταν  το  μέλι   για  την  τροφοδοσία   του στρατού  πρέπει  να είναι  και   προέλευσης ελληνικής .  Αντίφαση  δηλαδή της  παραγράφου 1,2 και  κατάταξη    στην  κατηγορία    μελιών  με   αμυλοσιρόπια,ποινικό  αδίκημα νοθείας η  εξομοίωση  των  μελιών.

2. Προτάσεις   στο  Γενικό Χημείο   του  Κράτους:

Ι .Η αναφορά    της  λέξης  θυμάρι,σε   αναμείξεις   διαφόρων κατηγοριών  μελιού ,να  ξεπερνάει  το 5% των   γερεοκόκων  του στα  δείγματα.

Η  αποδοχή  ελαχίστων  ορίων  καταλοίπων,συμφωνημένο  από  τους  παραγωγούς και  συσκευαστές  μελιού της  Ευρώπης, οδηγεί  σε  δράσεις   των  κρατικών  υπηρεσιών  ελέγχου , που  είναι σε  διάφορες   ομάδες ,παρατιθέμενες  κατά  σειρά   περιέκτικότητας  ΡΡΜ:Φλοριοκνολίδων ο,οο5 ,  Μακρολίδων ο,020 για  την  τυλοζίνη που  το  όριο  ανίχνευσης είναι ο,20  να   ισχύει τιμή ο,ο2ο.στρεπομυκινών  ο, ο1οppm   ομάδα  Σουλφονααμίδων  ο,ο1ο   τετρακυκλινών και  (βέβαια   ΡΡΜ  είναι  για  όλα  όπως  παρατέθηκαν   είναι   οι  αριθμοί.)

3.Προτάσεις προς  τον  ΕΦΕΤ:

Ι.    Διαπίστωση  μη  συμμόρφωσης  στις  προδιαγραφές της  οδηγίας  2001 /110 Ε.Κ. του Συμβουλίου  της  Ερωπαϊκής Ένωσης  για την  περιεκτικότητα   σε  υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (ΗΜF)> του   40mg/ Κg  και  δείκτη  διαστάσης ( 45 , όπως έχει  ορισθεί για  τα μέλια   μελιτωμάτων, με  την  οδηγία    2001/110 Ε.Κ.

Β.Προτάσεις τελικής  διαμόρφωσης της  Αγορανομικής  διάταξης 1:»Αντικατάσταση  ορισμένων   άρθρων της  Α.Δ. 14/1989,για  να  εκσυγχρονιστε:  Η ρύθμιση της άρθρο   7: Τροποποίηση διατάξεων    κεφαλαίου  10 της  α.δ. 14  1989 ως  ακολούθως:’Αρθρο 186 περί  εμπορικής  διακίνησης  ,διάθεσης    του  μελιού κλπ  ρυθμίσεις:

1.Διάθεση  στον  καταναλωτή  μόνο  συσκευασμένου   μελιού και  σε  ορισμένου  περιεχομένου  α)  Γιαυτόν  βάρους  μέχρι  1  κιλό,αλλά  β) Το  μέλι    να  τυποποιείται  για  τον  καταναλωτή σε  βάρος   μέχρι  ι  κιλό και  να  πωλείται  απευθείας από  τους μελισσοκόμους και  συνεταιρισμούς ως   μέλι   δικής   τους  παραγωγής ,στον  τόπο  συγκομιδής του  είδους και  σε  οργανωμένες   λαϊκές  η  βιολογικές   αγορές  και  σε  συσκευασία   καθαρού   βάρους  μέχρι  3  κιλά.

2 .Η  συσκευασία του  μελιού   να   φέρει  ένδειξη: α)Απαγορεύεται η  πώληση  σε  καταναλωτή χωρίς   αναγραφή  των    ενδείξεων: αναγραφής  χώρας   η  χωρών   συγκομιμιδής και  τη  λέξη  μέλι,ονοματεπώνυμο ή  εμπορική επωνυμία και  διεύθυνση του  παρασκευαστή η  συσκευαστή   ή  ενός  πωλητή   εγκατεστημένου σε  κράτος  μέλος   της   Ευρωπαϊκής  Ένωσης,καθαρή  ποσότητα  περιεχομένου μελιου,στη  συσκευασία,χρονολογία   ελάχιστης  διατηρησιμότητας ,  δηλαδή  ανάλωσης  μέχρι… από  το  έτος….  κατά  προτίμηση η  μόνο   το  έτος.

3.Ιδιαίτερες   συνθήκες συντήρησης   του  μελιού,αριθμός  παρτίδας σε  περίπτωση  που  αναφέρεται  ο  χρόνος   της  συντήρησησης να  αναφέρεται  η  ελάχιστη   διατηρησιμότητα χωρίς   ημέρα  και  μήνα,Ονοματεπώνυμο,έδρα   και  διεύθυνση.Η  ένδειξη  συσκευασμένο  στην  Ελλάδα όταν  έχει  συσκευαστεί μ΄΄εχι  κιλό απο  επιχειρίσεις που έχουν  νόμιμη  άδεια   λειτουργίας

4.Δυνατότητες   αναγραφής   και  άλλων  ενδείξεων,όπως    αμιγείς  τύπους, ελληνικού  μελιού,,φυτικής  προέλευσης όπως   πεύκου καστανιάς  κλπ,φυτικής  προ’ελευσης, άνθη  και  ονομασία,όταν  το μέλι  δεν  είναιδιηθημένο η   ζαχαροπλαστικής..

Άλλες  μορφές   διάθεσης  όπως   τεμάχια,σε  κηρήθρα,για  ζαχαροπλαστική.

Οι  Τελωνειακές  Αρχές καταχωρούν στις  εισόδους  της  χώρας  τα  εισαγόμμενα  μέλια ,σε  ειδικό   ηλεκτρονικό  πρόγραμμα  παρακολούθησης  και  ελέγχου  του  ταάξις για  να   προκύπτουν  διασταυρώσεις

Ένδειξη   χώρας   συγκομιδής,Το  μέλι  πρέπει   να  πληροί  τις  διατάξεις του  κώδικα  τροφίμων  και  ποτών,που   ρητά  απαγορεύουν  το  μέλι  σε  σκόνη η  προσθήκης    η  ανάμειξή  του  με   ζαχαροπλαστική,ποινικό αδίκημα   η  ανάμειξη  μελιού με  αμυλοσιρρόπι,γλυκόζη ,που  είναι  περιπτώσεις  νοθείας,αλλά  και   λέξεις   συνθετικές με  το  μέλι  όπως  μέλισσα κλπ  ή  τοπωνύμια μελιού όπως  Βυτίνας  κλπ….όλα  αυτά  απαγορεύονται.,όπως  και  ενδείξεις πινακίδων  μελιού  σε   ξενοδοχεία

5 .Σύμφωνα  με  τον  Κώδικα   τροφίμων  και  ποτών απαγορεύεται  σε  όλους τους τους  τιμοκαταλόγους  και τις  πινακίδες των  επιχειρήσεωνσεων,εισαγωγής  ,βιοττεχνίες  κλπ αναγγραφή ή  ανάρτησηση  μελιού του  και  της   χώρας  πρ0έλεευσης.

Αλλά   και   σε   εφαρμογή  του   ΝΔ 136/1946 περί  Αγορανομικού  Κώδικα σε  όλους   τους   τιμοκαταλόγους αγοραπωλησιών  μελιού,πέρα  των  άλλων αυτών του Κώδικα ενδείξεων,αναγράφεται η  ονομασία  μελιού  και   η   χώρα  συγκομιδής και  σύμφωνα  με  τον Κώδικα    τροφίμων  και  ποτών και μπορεί  να  αναγράφεται μέλι   κηρήθρα κλπ,προέλευση του   είδους  όπως   ορίζεται στο  προηγούμενο  άρθρο.
Βάση αυτής της   ανάρτησης   είναι   η  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ,σελίδες  372  -374,που  τη ν  ευχαριστούμε   για   την  υποστήρηξη   της  Μελισσοκομίας,που είναι  και  συνεχιζόμενη,Παρδαοσιακή του   τομέα  της.-

Advertisements